KONKURS

DOM 2020

O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ

na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na Szlaku Słońca i Śniegu.

Głosowanie

Szanowni Państwo,              
 XX Jubileuszowa edycja Konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną
po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej na Szlaku Słońca i Śniegu zostaje przedłużona do marca 2021 roku. Powodem jest pandemia COVID-19 i wprowadzone restrykcje dotyczące zgromadzeń, a także ograniczenia w przemieszczaniu się na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi. Międzynarodowy  Komitet Organizacyjny zmuszony był do wstrzymania prac Kapituły oraz zmiany terminu Jubileuszowej Gali Konkursu „O Kryształową Cegłę”, planowanej na grudzień 2020 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Uroczystej Gali w dniu 26 marca 2021 roku, (w przypadku braku możliwości organizacji Gali w pierwszym terminie, został wyznaczony termin rezerwowy na 22 kwietnia 2021r). 
Organizatorom bardzo zależy na przeprowadzeniu Uroczystej  Gali w sposób tradycyjny, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa sanitarnego, a także przestrzegając obowiązujące przepisy prawne. Podczas Gali będą wręczane przyznane odznaczenia państwowe, samorządowe i resortowe.
Występująca pandemia mobilizuje nas do rozszerzania działań. Wprowadzamy nową, atrakcyjną
dla użytkowników Internetu formułę „Plebiscyt Internautów”, celem wyłonienia najlepszych inwestycji wśród zgłoszonych obiektów z Polski, Białorusi i Ukrainy podczas głosowania on-line. Taka forma rozszerzenia Konkursu w Jubileuszowym roku XX edycji z pewnością przyczyni się do jego większej promocji i poszerzy krąg zainteresowanych w nowych regionach Środkowo-Wschodniej Europy.   W związku z powyższym, termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 7 lutego 2021 roku.          

partner konkursu

SPONSOR KONKURSU

ZASADY GŁOSOWANIA

 Regulamin głosowania internetowego  w Konkursie ”O Kryształową Cegłę – na  najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej , na Szlaku Słońca i Śniegu”. 

§ 1 Postanowienia ogólne  
1. Podstawą Regulaminu Głosowania jest Regulamin Konkursu „ O Kryształową Cegłę”. 
2. Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.  
3. Organizatorem głosowania internetowego jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin w Lublinie wpisany w Rejestr Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000311688,  NIP 946 256 3179, zwane dalej Organizatorem. 
4. Z udziału w głosowaniu internetowym wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.  5. Niniejszy regulamin udostępniony jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom Głosowania na stronie internetowej www.ptm.lublin.pl oraz http://glosowanie.ptm.lublin.pl  
§2. Przedmiot głosowania internetowego oraz sposób głosowania  
1. Głosowanie internetowe ma charakter ogólnodostępny i może wziąć w nim udział każda pełnoletnia osoba.  
2. Celem głosowania internetowego jest oddanie głosu na najlepszą inwestycję zgłoszoną  do Konkursu.  
3. Głosowanie internetowe trwa od dnia 8 luty 2021r. od godz. 7.00 do dnia 21 marca 2021 do godz. 14.00 w serwisie internetowym http://glosowanie.ptm.lublin.pl  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu, przy czym przedłużenie terminu zakończenia głosowania nie stanowi zmiany regulaminu.  
4. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez Uczestnika Głosowania na wybraną inwestycję zgłoszoną do konkursu,  na który Uczestnik Głosowania chce zagłosować i kliknięciu przycisku „Oddaj głos”.  
5.Uczestnicy Głosowania mogą oddawać jeden głos na jedną inwestycje w każdej Kategorii z pośród  zgłoszonych obiektów. 
6. Każdy Uczestnik może oddać tylko 1 głos w każdej Kategorii. Głosy przyjmowane są na podstawie adresów IP komputerów Uczestników Głosowania, którzy wysłali swój głos.  
§ 3 Ogłoszenie wyników głosowania internetowego  
1. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi podczas Uroczystej Gali.  
2. Inwestycje, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym opisanym § 2 otrzymają tytuł LAUREAT INTERNAUTÓW. Tytuł przyznany będzie oddzielnie dla  inwestycji  w poszczególnych Kategoriach. 
3. Wyniki głosowania internetowego zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ptm.lublin.pl  
§ 4 Postanowienia końcowe  
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w głosowaniu internetowym.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
3. Wszelkie spory związane z niniejszym głosowaniem internetowym będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora  
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie glosowanie.ptm.lublin.pl